Säännöt

Raahen Koirakerho ry:n säännöt


Raahen Koirakerho ry nimisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta Raahessa ja sen lähiympäristössä. Päämäärän yhdistys pyrkii saavuttamaan kokeiden, näyttelyiden, kurssien ja neuvontatyön avulla. Yhdistyksen kotipaikka on Raahen kaupunki.


Ainoastaan hyvämaineiset henkilöt, jotka johtokunta yksimielisesti hyväksyy, pääsevät yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. Varsinaiset jäsenet ovat joko vuosi- tai kantajäseniä.
Vuosijäsen, joka suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna vuoden jäsenmaksun viisitoistakertaisena tai joka 15 vuoden aikana keskeytymättä on ollut yhdistyksen vuosijäsenenä ja maksanut vuosittaisen jäsenmaksunsa, siirtyy kantajäseneksi ja on näin ollen vapaa vuotuisesta jäsenmaksusta. Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan yhdistyksen kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kunniamainintaa tai kiitollisuutta. Ehdotuksen on saatava yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista. Johtokunta voi kutsua kirjeenvaihtajajäseniksi yhdistyksen toimintaa suosivia ja kenneltyössä ansioituneita henkilöitä kotimaasta ja ulkomailta. Kirjeenvaihtajajäsenet ovat niin ikään vapaat kaikista jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Vuosijäsenet suorittavat kesäkuun loppuun mennessä vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tahi sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen tammikuun 1. päivää, muussa tapauksessa katsotaan jäsenyyden jatkuvan kuluvan vuoden ja säädetty jäsenmaksu on siltä vuodelta suoritettava.


Eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
a) on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta
b) rikkoo yhdistyksen sääntöjä
c) on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen käyttäytymällä sopimattomasti, halventamalla yhdistyksen nimeä ja mainetta tai käyttämällä väärin yhdistyksen nimeä.


Jäsen voi valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen johtokunnan puheenjohtajalle. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen puolesta 2/3 annetuista äänistä. Äänestys erottamisesta tapahtuu aina suljetuin lipuin.


Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä puolet ja varajäsenistä toinen on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Varajäsenet osallistuvat johtokunnan kokouksiin, mutta heillä on äänivalta vain, kun johtokunnan varsinainen jäsen on poissa. Johtokunta valitsee sihteeriin ja rahastonhoitajan. Johtokunta asettaa myös tarpeelliset virkailijat ja toimikunnat. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Yhdistyksen toimi- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

10§
Päätäntävalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella, joka ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnoista. Yhdistyksen varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään helmi-, maaliskuun aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Käsitellään johtokunnan antama yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, sekä esitellään varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivelvollisille
5. Käsitellään johtokunnan laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
6. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle ja päätetään jäsenmaksun suuruudesta
7. a. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisuuden mukaan
b. Valitaan 3 varsinaista ja 1 varajäsen johtokuntaan erovuoroisuuden mukaan
c. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
8. Päätetään mitkä jaostot ovat kerhon ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja sekä jäsenet kuhunkin jaostoon
9. Valitaan yhdistyksen edustajat niihin kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§
Kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta ilmoitettava kaupungin lehdessä tai henkilökohtaisella kutsukirjeellä 10 päivää ennen kokousta.

12§
Yhdistys on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/3 yhdistyksen jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

13§
Vaalit ja kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä, paitsi niissä tapauksissa, joista säännöissä on erikseen mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä arpa.

14§
Näitä sääntöjä voidaan muuntaa ainoastaan varsinaisessa kokouksessa, jolloin muutosta pitää kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti ja se on annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta johtokunnalle, joka oman lausuntonsa ohella esittää sen kokoukselle.

15§
Yhdistyksen purkamista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous ja vaaditaan sellaisen päätöksen aikaansaamiseksi vähintään 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

16§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus johonkin yhdistyksen viimeisen kokouksen harkitsemaan seura- ja palveluskoira-asiaa edistävään tarkoitukseen paikkakunnalla.

17
Muuten noudatetaan, mitä laissa yhdistyksessä säädetään